Cây sen cạn

Cây sen cạn ngoài tác dụng làm cảnh rất tốt, chúng còn có tác dụng đuổi muỗi trong nhà.