Cây tùng bách tán

Cây tùng bách dùng để làm cây cảnh bonsai, cây ngoại thất và cây xanh công trình.