Dây tiêu nương

Dây tiêu nương dùng để trang trí vườn, tường rào hoặc nhà cửa, khu công cộng.